Realities of Karabakh Oct 12, 2020 | 12:10 / IMPORTANT EVENTS

Dear scientists, dear astronomers, colleagues!

Starting from September 27, 2020, a military confrontation broke out again and, a war began due to the artificially frozen for 30 years Azerbaijani-Armenian Nagorno-Karabakh conflict. Currently, fierce fightings with using various types of modern weapons are taking place on the territory of Azerbaijan. We bring to the attention of you and your interested colleagues, in the attached file, albeit briefly, truthful information about this conflict.                                                                                                 (Detailed)

 

Уважаемые ученые, уважаемые астрономы, коллеги! 

Начиная  с  27  сентября  2020  года  вновь  вспыхнуло  военное  противостояние  и  началась  война  из-за  искусственно замороженного  на  протяжении  30  лет  азербайджано-армянского  нагорно-карабахского  конфликта. В настоящее  время  на  терретории  Азербайджана  идут  ожесточенные  бои  с  применением  различных  видов  современного оружия.  Доводим  до  вашего  сведения  и  ваших  заинтересованных  коллег,  в  прикрепленном  файле,  хотя  и  кратко, правдивую  информацию  об  этом  конфликте.                                                                                                            (Подробнее)

 

Hörmətli alimlər, hörmətli astronomlar, həmkarlar!

27 Sentyabr 2020-ci il tarixindən başlayaraq 30 ildir ki, süni şəkildə dondurulmuş Azrbaycan-Ermənistan Dağlıq Qarabağ konflikti ilə əlaqədar hərbi qarşıdurma yenidən alovlanmış, müharibə başlamışdır. Hal-hazırda Azərbaycanın ərazisində müxtəlif növ müasir silahların tətbiqi ilə qızğın döyüşlər gedir. Bu konflikt haqqında dürüst məlumatı əlavə olunmuş faylda qısaca olsa da Sizin və marağı olan kolleqalarınızın nəzərinizə çatdırırıq.                                                                                                                                                                          (Ətraflı)

© All rights reserved. It is necessary to refer to www.shao.az when using news.